GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) česky " Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" je nařízení Evropské unie, které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018.

Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti.

A proto i Equiteam Doloplazy musí splnit své povinnosti, informovat členy o GDPR v naší organizaci a od každého člena Equiteam Doloplazy získat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Níže naleznete formulář, který si stáhněte vyplňte a čitelně podepište - za členy mladší 18-ti let podepíše zákonný zástupce, poznačte prosím do formuláře - matka/otec.

Takto vyplněný formulář doručte co nejdříve předsedovi Equiteam Doloplazy (Mgr. Pavla Čerstvíková) nascenovaný a originálně podepsaný na email konirna@konirna-doloplazy.cz .

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení")

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve Equiteam Doloplazy, z.s. IČ 06793983
(dále jen "Správce")


je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen "ZOPS") zpracovávat moje

1 jméno a příjmení,
2 datum narození,
3 adresu místa pobytu
4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství
 Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
a to za účelem
• vedení evidence členské základny Equiteam Doloplazy na základě směrnic a s tím souvisejícími činnostmi,
• identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto)
• žádosti o dotace na základě §6b ZOPS
• předávání Osobních údajů nadřízeným organizacím, partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolkům, popř. jejího financování
Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněné Equiteam Doloplazy.